TITLE // Corinna Carrara from Brasil to Serina

WRITTEN BY // Eleonora Arizzi

NEWSPAPER // Eco di Bergamo, pag. 39, Bergam, Italy

DATE // 13. 08. 2012

11 press_Corinna Carrara dal brasile a Serina_Eco Di Bergamo_13.08.12

 

TITLE

Corinna Carrara from Brasil to Serina

WRITTEN BY

Eleonora Arizzi

NEWSPAPER

Eco di Bergamo, pag. 39, Bergam, Italy

DATE

13 / 08 / 2012